Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Ages Exploitatie B.V., Ages Heftruck Service B.V. of één van de daaraan gelieerde rechtspersonen en overige juridische entiteiten (hierna: Ages) en u, de klant.
Op het moment dat u een machine of ander product huurt of koopt van Ages, worden in de offerte of overeenkomst afspraken gemaakt over leverings- en betalingsvoorwaarden (denk aan garantie, prijsstelling, betalingsconditie, leveringstermijn en geldigheid van de offerte).

In aanvulling hierop zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

DEEL I | VERHUUR

De voorwaarden in deel I gelden op het moment dat u een machine of ander product huurt van Ages.

Uw verplichtingen

U moet ervoor zorgen dat:

 • U het gehuurde direct inspecteert en zichtbare gebreken direct (binnen 24 uur na levering) en onzichtbare gebreken zo snel mogelijk (binnen 24 uur na ontdekking) doorgeeft aan Ages;
 • Het gehuurde uitsluitend wordt gebruikt voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de bedienings- en veiligheidsvoorschriften van Ages;
 • De personen die met het gehuurde werken hiertoe bekwaam zijn en beschikken over (wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, rijbewijzen etc.
 • Defecten, schade en verliezen onmiddellijk aan Ages worden gemeld;
 • U een gemachtigde van Ages gedurende de huurperiode op verzoek toegang geeft tot het gehuurde voor een controle;
 • Het gehuurde identiek zoals ontvangen in goede technische en uiterlijke staat wordt teruggegeven aan Ages op het afgesproken tijdstip;
 • U het gehuurde als herkenbaar eigendom van Ages bewaart;

Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Ages:

 • Het gehuurde te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen locatie;
 • Het gehuurde aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren;
 • Veranderingen aan het gehuurde aan te brengen. Als wel toestemming wordt gegeven, zijn de kosten voor herstel van de zaken voor uw rekening.

Als door niet naleving van bovenstaande verplichtingen of verboden schade ontstaat, komt deze voor uw rekening.

Verzekeren en eigen risico

U bent te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik van het gehuurde, met uitzondering van schade die vergoed wordt door de door ons afgesloten WAM-verzekering. Onder andere schade aan derden, werkrisico en schade door onoordeelkundig gebruik is niet verzekerd. Mocht de schade onder de WAM-verzekering vallen, dan komt het eigen risico ter hoogte van € 1.500 per schadegeval voor uw rekening. U dient het gehuurde te allen tijde allrisk te verzekeren op basis van de nieuwwaarde.

Minimale huurperiode

De minimale huurperiode bedraagt één dag (8 uur).

Verplaatsing verhuur

De begindatum van de verhuurtermijn is geen fatale termijn en kan verplaatst worden in overleg of bij onvoorziene omstandigheden. 

DEEL II | VERKOOP

De voorwaarden in deel II gelden op het moment dat u een machine of ander product koopt van Ages.

Uw verplichtingen

Wij vragen u vriendelijk ervoor te zorgen dat:

 • De opslagplaatsen waar Ages de producten moet afleveren onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn;
 • De producten worden afgenomen op het moment dat ze worden bezorgd;
 • U de producten direct inspecteert en zichtbare gebreken direct (binnen 24 uur na levering) en onzichtbare gebreken zo snel mogelijk (binnen 24 uur na ontdekking) doorgeeft aan Ages.

Als u producten niet op het afgesproken tijdstip in ontvangst neemt, maken wij een nieuwe afspraak voor levering en worden de extra kosten bij u in rekening gebracht.

Garantievoorwaarden

Als u tijdig een beroep doet op de garantie, dan onderzoekt Ages de klacht en wordt het product indien nodig vervangen of hersteld. Geen garantie wordt gegeven als u nog niet aan alle (financiële) verplichtingen heeft voldaan, als u niet tijdig klaagt, als u de producten onoordeelkundig heeft behandeld of verwerkt, als u de aanwijzingen van Ages niet heeft opgevolgd of als sprake is van normale slijtage.

Eigendomsvoorbehoud

De producten van Ages blijven eigendom van Ages totdat u de volledige factuur heeft betaald. U mag de producten niet verpanden of anderszins bezwaren. Als een derde beslag legt op deze producten of een recht hierop wil vestigen, moet u dit zo snel mogelijk laten weten.

Verplaatsing leveringstermijn

De leveringstermijn is geen fatale termijn en kan verplaatst worden in overleg of bij onvoorziene omstandigheden.

III. OVERIGE BEPALINGEN

De bepalingen die nu volgen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Ages sluit.

Prijswijzigingen

Ages heeft het recht om de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder worden onder andere verstaan wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Ages met zich meebrengen.

Te late betaling en beëindiging overeenkomst

Betaalt u niet binnen de betaaltermijn, dan verkeert u direct in verzuim en bent u aanvullende kosten verschuldigd. Voor zakelijke relaties zijn de kosten 1% per maand aan rente en 15% van de hoofdsom aan buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 150,-. In het geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van u zijn de vorderingen van Ages op u onmiddellijk opeisbaar en heeft Ages het recht de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Ages is steeds beperkt tot het bedrag waarop onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht. Gevolgschade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten. U vrijwaart Ages voor aanspraken van derden. Iedere aanspraak vervalt één jaar na levering.

Toepasselijk recht en geschillen

Het Nederlandse recht is van toepassing. Als u niet tevreden bent, stellen wij het op prijs als u dat eerst aan ons laat weten zodat we in redelijkheid een oplossing kunnen vinden. Ontstaat er toch een geschil, dan is de rechtbank Limburg bevoegd.

Persoonsgegevens

Ages is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze website.